Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 26 Mayıs 2024 Pazar
Ana Sayfa Ana Kategori Maliye Basit Usule tabi Mükelleflerden Alınan Faturalarda KDV
Facebook'ta PaylaşBasit Usule tabi Mükelleflerden Alınan Faturalarda KDV

Basit Usule tabi Mükelleflerden Alınan Faturalarda KDV

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 4

Konusu
Basit Usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler
 
Tarihi
14/11/2003
 
Sayısı
KDVK-4/2003-4
 
İlgili Olduğu Maddeler
Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 14/4-a
 
A.Giriş :
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna edilmesi uygulamasında tereddüt bulunan hususlar olduğu anlaşılmakta olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

B- İstisna Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 4842 sayılı Kanunla değişik 17/4-a maddesine göre, 01.07.2003 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. Konu hakkında, 01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 88 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Anılan Kanunun 8/2. maddesinde de vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ ve Kanun maddelerinde yapılan açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda;

1- İstisna uygulamasının başladığı 1.7.2003 tarihinden itibaren, düzenledikleri belgelerde katma değer vergisi gösteren veya “KDV dahildir” mealinde bir şerhe (belgenin KDV satırını çizerek “KDV dahildir” yazılması veya KDV satırı yerine belgenin her hangi bir yerine “KDV dahildir” yazılması durumu değiştirmeyecektir) yer veren basit usulde vergilendirilen mükelleflerden mal veya hizmet satın alan mükellefler, bu şekilde düzenlenen belgelerde gösterilen veya iç yüzde yoluyla bulunan katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir. Bu itibarla, bu tür belgeleri düzenleyen basit usule tabi mükellefler belgede ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanacak vergi tutarını Kanunun 8/2. maddesi gereğince beyan ederek ödeyeceklerdir. Ancak, istisna uygulamasının başladığı 1.7.2003 tarihinden itibaren, düzenlenen belgelerde “KDV dahildir” mealinde bir şerhe yer verildikten sonra “KDV dahildir” ibaresinin üstünün çizilerek iptal edilmesi, katma değer vergisinin teslim veya hizmet bedeline dahil olduğu anlamına gelmeyen ibareler kullanılması durumunda belgede gösterilen tutar üzerinden vergi hesaplanmayacaktır.

2- Basit usule tabi mükelleflerin kullanmış oldukları fiyat tarifeleri 1.7.2003 tarihinden önce basılmış olduğundan ‘’Fiyatlara KDV Dahildir’’ ibaresi bulunmaktadır. Esas olan satış nedeniyle düzenlenen belge olduğundan basit usule tabi mükelleflerin fiyat tarifelerine dayanarak yapmış oldukları satışlar için katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

3- 88 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/5. bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 1/7/2003 tarihinden önce satın aldıkları malları bu tarihten sonra iade etmeleri halinde; iade edilen mal için bir fatura düzenleyecekleri, bu faturaya tutar olarak iade edilecek malın alış faturasındaki bedel ve katma değer vergisi olarak gösterilen tutarların toplamının yazılacağı ve faturaya bu hususu belirten bir şerh konulacağı, ayrıca alış faturasının tarih ve numarasına atıfta bulunulacağı, basit usule tabi mükellefin bu fatura nedeniyle vergi dairesine katma değer vergisi ödemeyeceği, faturadaki tutarın tamamını hasılat olarak hesaplarına alacağı, satıcının ise bu bedel üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplayacağı vergiyi indirim konusu yapacağı belirtilmiştir.

Konunun Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonucu, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 1/7/2003 tarihinden sonra satın aldıkları malları iade etmeleri halinde de yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılması uygun görülmüştür

Sonuç:
Basit usul mükellefin düzenlediği faturada kdv ile ilgili herhangi bir bilgi yok ise bu faturada kdv yoktur ve kdv indirimi söz konusu değildir.

Ancak, Basit usul mükellef düzenlediği faturada kdv hesaplamışsa veya kdv dahildir diye belirtmişse bu faturadaki kdv indirilebilir. Ancak, basit usul mükellef düzenlemiş olduğu faturadaki kdv tutarını vergi dairesine beyan ederek ödemesi gerekir.