Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 5 Mart 2021 Cuma
Ana Sayfa Pratik Bilgiler
Facebook'ta PaylaşPratik Bilgiler
Pratik Bilgiler
 • Amme Alacağının Sona Ermesi
 • Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Miktarları
 • Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
 • Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
 • Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Beyanname İmzalatma Limitleri
 • Beyanname Verilmeyen Hadler
 • Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi
 • Bildirim ve Süreler
 • Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
 • Bilgi Vermekten Çekinenlere Kesilecek Olan Cezalar
 • Büyükşehir Belediyesi Bulunan İller
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Damga Vergisi Oranları
 • Danıştay’da Temyiz Davası Açmak İçin Yetki Sınırları
 • Dava Açma Süreleri
 • Defter Tasdik Zamanı
 • Değerli Kağıtlar ve Bedelleri
 • E-Beyan Verilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Açıklamalar
 • Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Miktarları
 • Ek Mali Tablo ve Hadleri
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Fatura Düzenleme Mecburiyeti
 • Fatura Düzenleme Süresi
 • Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması
 • Finansman Gider Kısıtlama Oranı
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • G.M.S.İ. Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları – (Konut Kira İstisnası)
 • Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Pişmanlık Faizi Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Harçlar
 • İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler
 • İmzalatma Kapsamında ve Kapsam Dışında Kalan Mükellefler (Yeniden Değerleme)
 • İşsizlik Sigortası Kesintisi Oranı
 • Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöreler
 • Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilen Emtia Grubu Kapsamında Değerlendirilen Emtialar İçin Özel Hadler
 • Kazançların Beyan Edilme Sınırı
 • Katma Değer Vergisi Oranları
 • KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Rakamsal Hadleri Belirlenen Tablo
 • KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Aranacak Belgeler
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
 • Katma Değer Vergisi Oranları %8 Olarak Belirlenen Malların Gümrük Tarife Pozisyonları
 • Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler İle Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 2009
 • Nüfus Cüzdanları Kaybolan veya Çalınan Mükelleflerimizce Yapılacak İşlemler
 • Özel Usulsüzlük Cezaları
 • Özürlüler için Vergi İndirimi Uygulaması
 • Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı : YTL. .- YTL. 2010 Yılı: 680.- TL. 2011 Yılı: 700.- TL. 2012 Yılı: 700.- TL. – 2013 Yılı : 800 TL

 • Sakatlık İndirimi Tutarları ve Başvuru Formu
 • S.M. ve S.M.M.M.’ lere Beyanname İmzalatma Zorunluluğu
 • SM, SMMM Ve YMM’lik Mevzuatı Açısından Rakamsal Hadler
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin
 • Talih Oyun Salonlarında Asgari Vergi Miktarları
 • Tecil Faizi Oranları
 • Tecile Yetkililer ve Limitleri
 • Tevsik Zorunluluğunun Tutar ve Başlangıcı ve Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar
 • Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarla İlgili (KDV) İstisna Sınırı
 • Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları
 • Usulsüzlük Cezaları
 • Vergi Ziyaı Cezası
 • Vergi İncelemelerinde Yetki Limitleri
 • Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelik Tutarları
 • Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri
 • Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllık Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanan Amme Alacağı Miktarı
 • 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olan Mükellefler
 • Vergi Tahsilatı Yetkisine Sahip Bankaların Listesi
 • ucuz eşya depolama ambar kargo