Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 5 Temmuz 2020 Pazar
Ana Sayfa Ana Kategori Maliye Sahte Fatura düzenleme
Facebook'ta PaylaşSahte Fatura düzenleme

Sahte Fatura düzenleme

Faturayı düzenleyen mükellefin adresinde bulunmadığının yoklama fişiyle tespit edilmesi, mükellef hakkında herhangi bir vergi tekniği raporunun da bulunmaması durumunda, bu faturaların sahteliğini göstermeyeceği.

Tarih               : 16.02.2011

Esas No         : 2010/331

Karar No        : 2011/395

VUK Md. 344
SAHTE FATURA DÜZENLEME

İstemin Özeti: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2006/Eylül, Ekim, Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’ sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; davacıya fatura düzenleyen (…) Vergi Dairesi mükellefi olan (…) hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğine ilişkin olarak herhangi bir vergi tekniği raporu bulunmadığı gibi davacının hesaplarını inceleyen inceleme elemanının; bu mükellef hakkında düzenlenen yoklama fişine göre belirtilen adreste bulunmadığı yönündeki tespittten hareketle davacıya düzenlendiği faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmadığına karine teşkil etmeyeceği, bu durumda, (…)’ ye ait fatura içeriği emtiaların gerçekten alınmadığı veya bu faturaların komisyon karşılığı düzenlendiği hukuken geçerli somut verilerle ortaya konulmadan yapılan cezalı tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının; cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Özdoğrular