Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 27 Temmuz 2021 Salı
Ana Sayfa Ana Kategori Maliye Vergi levhalarının işyerine asılması ve onay zorunluluğu kaldırılıyor – 408 sıra nolu Tebliğ
Facebook'ta PaylaşVergi levhalarının işyerine asılması ve onay zorunluluğu kaldırılıyor – 408 sıra nolu Tebliğ

Vergi levhalarının işyerine asılması ve onay zorunluluğu kaldırılıyor – 408 sıra nolu Tebliğ

Vergi levhalarında mükellefin; adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde), beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu bulunacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinin 6111 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 5. fıkrası uyarınca, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorunda idiler.

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun”un 82. maddesi ile yukarıdaki fıkrada yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi, “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu düzenleme ile yukarıda belirtilen mükelleflerin vergi levhalarını işyerine (merkez, şube ve satış mağazalarına) asma zorunluluğu kaldırılmış olmaktadır.

Bu Kanun değişikliği ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan 408 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20 Mayıs 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Söz konusu tebliğde; vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin aşağıdaki düzenleme ve açıklamalar yer almaktadır.

I. Vergi levhasındaki bilgiler, alınması ve bulundurulması

A. Vergi levhası almak mecburiyetinde olanlar

1. Kurumlar vergisinde

a. Anonim şirketler,

b. Limited şirketler,

c. Eshamlı komandit şirketler,

2. Gelir vergisinde

a. Ticari kazanç sahipleri,

b. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)

c. Serbest meslek erbabı.

Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bu sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

B. Vergi levhalarında bulunması gereken bilgiler

Vergi levhalarında mükellefin;

 • Adı ve soyadı,
 • Ticaret unvanı,
 • İş yeri adresi,
 • Vergi kimlik numarası,
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
 • Vergi türü,
 • İşe başlama tarihi,
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),
 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodunun,

bulunması gerekmektedir.

C. Vergi levhasının alınması ve bulundurulması

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafındangelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler bu levhaları, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır. Yazdırılan vergi levhalarının bu sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde bulundurulması mecburidir.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensupları da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında sirkülerimizin I/B bölümünde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır. Beyanname verilme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıs’tan evvel olması halinde ise mükellefler internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını bu tarihe kadar yazdıracaklardır.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar, sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

Ayrıca mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturup, sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

Diğer taraftan, mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi dairesine iade edilmesinin gerekmemektedir.

D. Vergi levhasının isteyen mükellefler tarafından asılması ve yayımlanması

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

E. Vergi levhalarının bulundurulacağı yerler

Vergi levhası almak mecburiyetinde olanlar vergi levhalarını iş yerlerinin;

 • Merkezlerinde,
 • Şubelerinde,
 • Satış mağazalarında,
 • Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
 • Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

F. Vergi levhasında yer alan bilgilerin değişmesi

Sirkülerimizin I/A bölümünde sayılan mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

G. Vergi levhası bulundurma mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu ceza 2011 yılında 170 TL olarak uygulanmaktadır.

II. E-vergi levhası sorgulama hizmeti

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgusu yapabileceklerdir. Münferit sorgulamalar için hizmet verecek bu uygulama ile bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecektir. Çoklu sorgulamalar için ise vergi levhası doğrulama hizmetinden yararlanılabilecektir.

III. Vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetleri

A. Vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti

Maliye Bakanlığı, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşım servisleri aracılığıyla vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti sunabilir. Bu hizmet ile fatura düzenleme veya diğer işlemlerinde muhataplarının vergi kimlik numarasına ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin; vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığını ve unvanını sorgulayabileceklerdir.

B. Vergi levhası doğrulama hizmeti

Özel/kamu kurum ve kuruluşları, bu hizmeti kullanarak kendilerine sunulan vergi levhasının onay kodu ile vergi levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirler.

Bu hizmetten yararlanan özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, sorgulama yaptıkları vergi levhası güncel değilse “Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu” kendilerine mesajla bildirilecektir. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gösterilecektir.

Vergi levhası doğrulaması yapılan mükellefin sorgulama anı itibariyle işi terk etmiş olduğu durumlarda, bu hizmetten yararlananlara sorgulama yapılan vergi levhası ile birlikte mükellefin işi terk ettiği hususu, terk tarihi de belirtilerek sorgulama sonucunda gösterilecektir.

Maliye Bakanlığı, uygun gördüğü özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bu hizmeti vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak üzere kullandırabilir.

IV. 2010 yılına ilişkin vergi levhaları

2010 yılına ilişkin olarak, vergi daireleri veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından vergi levhası tasdik edilmeyecektir. Yürürlükten kaldırılmış olan tebliğlerdeki esaslara göre alınmış vergi levhaları yeni vergi levhaları alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.

2010 yılına münhasır olmak üzere, gelir (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran – 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve sirkülerimizin I/E bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.

V. “Fiyatlarımıza KDV Dahildir” levhası

22 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Levha Asma Mecburiyeti” başlıklı I-B bölümünde;

“Bu suretle fiyatlarını vergi dâhil tek tutar olarak belirleyen mükellefler, “FİYATLARIMIZA KATMA DEĞER VERGİSİ DÂHİLDİR” ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindedirler.”

ifadesi yer almaktadır. Bu tebliğin bahsedilen bölümü, 408 sıra numaralı VUK Tebliği’nin yayımından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre söz konusu tebliğin yayım tarihinden itibaren mükelleflerin bu levhayı asma veya vitrinlerine koyma mecburiyeti olmayacaktır. E&Y