Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 1 Temmuz 2022 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori TTK Yeni TTK ya göre limited şirketlerde görev alacak şirket müdürlerinin nitelikleri
Facebook'ta PaylaşYeni TTK ya göre limited şirketlerde görev alacak şirket müdürlerinin nitelikleri

Yeni TTK ya göre limited şirketlerde görev alacak şirket müdürlerinin nitelikleri

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623 ve 630’uncu maddelerinde yönetim temsil başlığının altında müdürlere yer verilmiştir.

“Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir.

Şirketin müdürlerinden biri tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirleyecektir.
Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.”

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde, bunlardan biri şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

Birden fazla müdürün olması halinde, bunlar çoğunlukla alırlar. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu üstün oy sayılarak, müdürlerin alacağı kararı etkileyecektir. Dolayısıyla başkanın vereceği üstün oyu, yönetim organındaki kilitlenmeyi çözen ve şirketi çalışabilir durumda tutan bir düzenlemedir. Şirket sözleşmesinde, müdürlerin karar almaları konusunda değişik düzenleme öngörülebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 628’inci maddesinde ‘müdürlerin yerleşim yeri’ başlıkla yer almakta olup, bu maddeye göre “Şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye‘de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması gerekir.” Bu fıkra hükmüne aykırılık olmasının belirlenmesi halinde, ticaret sicili müdürü durumun kanuna uygun hale, diğer bir ifadeyle şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye‘de bulunması ve tek başına imza yetkisi verilmesi için şirkete uygun bir süre verecektir. Bu sürenin hitamında, şirket tarafından talep edilen düzenlemenin yapılmaması halinde, ticaret sicili müdürü şirketin feshini mahkemeden isteyecektir.

628’inci maddenin gerekçesinde, şirketin tamamen Türkiye dışından yönetilmesini engellemekte ve müdürlerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulamasındaki engelleri olabildiğince kaldırmak amacını gütmektedir. Sorumlulardan en az birinin Türk mahkemesinin önüne getirilebilmesini sağlamak, aynı kanunun 359’uncu maddesinde anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden temsile yetkili bir üyenin, Türk vatandaşı ve Türkiye’de bulunma şartının getirilmesinin nedeni işlem kolaylığı yanında, hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin hükümlere uygulanabilirlik kazandırmak ve şirketin pay sahiplerinin ve alacaklıların menfaatlerini korumak amaçlanmış olup, limited şirketlerde Türk vatandaşlığı mecburiyeti haricinde Türkiye’de yerleşme şartının getirilmesi bu doğrultuda amaçlanmıştır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şirket müdürlerine Türkiye‘de yerleşme mecburiyeti getirmediği için yüzde 100‘ü yabancı sermayeli şirketlere, atanan müdürlerin tamamının yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle Türk kanunlarına göre kurulan yüzde 100‘ü yabancı sermayeli limited şirketlerdeki yabancı uyruklu müdürlerin yerleşme adresleri yurt dışında olabiliyordu. Yeni kanunla artık bu şekilde uygulama yapılamayacağı için limited şirketlerde tek başına temsile yetkili atanacak şirket müdürlerinden en az bir şirket müdürü için ‘Çalışma İzni’ alınması ve ‘Türkiye‘de Yerleşme’ şartına uyum sağlamaları gerekli olup, bu nevi yabancı sermayeli şirketlerin 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 628’inci maddesinde belirtilen Türkiye’de yerleşme şartını yerine getirmek üzere gerekli hazırlıklarını yaparak bu maddeye uyum sağlamaları gerekmektedir.

* Türker, İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirler Meslek Komitesi Meclis Üyesi