Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 14 Haziran 2024 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori TTK Yeni TTK’ya göre internet sitesi yapma zorunluluğu
Facebook'ta PaylaşYeni TTK’ya göre internet sitesi yapma zorunluluğu

Yeni TTK’ya göre internet sitesi yapma zorunluluğu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (Yeni TTK) “İnternet sitesi” başlıklı 1524’üncü maddesine göre, 01 Temmuz 2012 tarihinden sonra her sermaye şirketinin (yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) …

bir internet sitesi açması ve şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü içerikleri aşağıda belirtilen hususların yayımlanmasına özgülemesi zorunludur. 

İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler şunlardır:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar,

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar,

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü,

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul (GK) ve yönetim kurulu (YK) kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler,

e) Ticaret şirketlerinin (Yeni TTK madde 124 uyarınca kolektif ve komandit şirketler şahıs şirketi; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketi olarak sayılmaktadır) birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri GK kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar,

f) GK’lara ait olanlar dahil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, YK açıklamaları,

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler,

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen yanıtlar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar,

ı) Mali tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer mali tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri,

i) YK yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; YK başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler,

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları,

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

Bu yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; TTK’ya aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile YK üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ayrıca ceza hükümleri saklıdır.

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir koşula da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali halinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir. İnternet sitesinin bu amaçlara özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak TTK’ya ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca daha sonra çıkarılacak olan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. TTK ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az 6 ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi halde konulmamış sayılır. Mali tablolar için bu süre 5 yıldır. Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri Yeni TTK madde 82 uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıda belirtilen işlemler tekrarlanır.

Yeni TTK madde 562 uyarınca, internet sitesini Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcutsa aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket YK üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir biçimde koymayan failler ise 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Yukarıda açıklanan bu yeni düzenlemeyle kamunun aydınlatılması, dolayısıyla kişilerin, internet sitelerine girerek şirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo ve çağrılara kolaylıkla ulaşabilmeleri amaçlanmıştır. Yeni düzenleme, Türk şirketlerinin uluslararası standartlarda ve saydam bir biçimde çalışmasına zemin hazırlayacak ve küresel rekabet açısından iş dünyamıza önemli açılımlar sağlayacaktır. Bu düzenlemeler, ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi, şirketlerin kurumsallaşması, ülkemize daha çok doğrudan yabancı yatırım çekilebilmesi, rekabet gücünün artması ve uluslararası piyasalarda şirketlerimize güvenin artmasını sağlayabilmek için yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler şirketlerce doğru değerlendirildiği takdirde, büyümelerine destek veren, kurumsallaşmaları ve sürdürülebilirlikleri için önemli bir adım olabilecektir.