Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Abonelikleri Başkası Adına Olan Telefon, Elektrik ve Su Bedellerinin Giderleştirilmesi ve KDV İndirimi
Facebook'ta PaylaşAbonelikleri Başkası Adına Olan Telefon, Elektrik ve Su Bedellerinin Giderleştirilmesi ve KDV İndirimi

Abonelikleri Başkası Adına Olan Telefon, Elektrik ve Su Bedellerinin Giderleştirilmesi ve KDV İndirimi

İhracatçı firmaların son günlerde sık karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de KDV iade talebi için hazırlanan yüklenilen KDV listelerindeki abonelikleri şirket adına olmayan telefon, elektrik ve su harcamalarına ait KDV’nin yüklenilen KDV listesinden çıkarttırılmak istenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Safi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi gereken giderler olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde 10 fıkra halinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre yapılan bir harcamanın vergi bakımından indirilecek gider olarak kabul edilebilmesi ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için mutlaka ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilebilmesi için yapılmış olması şarttır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi ile mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır. İndirim hakkının kullanılabilmesi için de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. maddesinde hüküm altına alındığı üzere alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu ile belgelendirilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartını koşul olarak belirlemiştir.Yazımızda abonelikleri başkası adına olan telefon, elektrik ve su bedellerinin vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilip edilmemesi ile bu harcamalara ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususları açıklanacaktır. www.ozdogrular.com

Abonelikleri Mükellef Adına Olmayan Telefon, Elektrik Ve Su Bedellerinin Giderleştirilmesi Ve Bu Harcamalara Ait Kdv’ nin İndirimi Hususları /Vergi İdaresinin Uygulamaları, Vergi Dairesi Uygulamalarına daha çok mükelleflerin KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi esnasında karşılaşılmaktadır. Abonelikleri mükellef adına olmayan telefon, elektrik ve su harcamaları için yüklenilen ve indirim konusu yapılan belgelerdeki KDV’nin düzeltilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Vergi Daireleri genellikle 26.05.1997 tarih ve 21499 sayılı Özelge ile 24.03.1999 tarih ve 11976 sayılı Özelge’ye dayanarak talepte bulunmaktalar. Özelge’de “Ticari faaliyetle ilgili olarak yapılan elektrik, su, telefon vb. harcamalara ait giderlerin belgelerinin 213 sayılı VUK’un 227 ve 230. maddelerine göre mükellef adına düzenlenmiş olması halinde, kayıtlarda gösterilmesi mümkün olduğundan, mükellef adına düzenlenmeyen ve kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan faturaların gider belgesi olarak kabulü ve faturalardaki KDV’nin indirilmesi mümkün değildir.”(1) şeklindedir. Diğer Özelge’de “İşletme aktifine kayıtlı olmayıp işletme sahibinin şahsına kayıtlı cep telefonuna ilişkin haberleşme ücretinin gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.”(2) şeklindedir. www.ozdogrular.com

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yayınlamış olduğu 02.09.2009 tarih ve 2009/6 no.lu uygulama tamimi ile uygulamaya yön vermiştir. Uygulama tamiminde işlemlerin nasıl yapılacağını açıklamıştır. Buna göre: “Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;34. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirileceği, 30. maddesinin (d) bendinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağıhükme bağlanmıştır. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin (1) fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde de, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hükmü yer almıştır. Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, işyerinde kullanıldığı iddia edilen ancak başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde ve adına fatura düzenlenen mükellef tarafından mükerrer indirim konusu yapılmaması şartıyla bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” www.ozdogrular.com

Sonuç olarak, Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 213 sayılı VUK’un 3/B maddesi dikkate alınarak abonelikleri başkası adına olan telefon, elektrik ve su harcamalarının mükellefin faaliyet adresine ait olduğu ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi gereken giderler olduğunun ispatlanmasıyla bunların vergi matrahının tespitinde ve safi ticari kazancın tespitinde dikkate alınması ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılması vergi matrahlarının tespitinin doğru yapılmasını sağlayacaktır.

Secattin MARAŞLIOĞLU*

Yaklaşım Dergisi