Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Kullanılmış Binek Otomobili Alım-Satımında KDV Oranı
Facebook'ta PaylaşKullanılmış Binek Otomobili Alım-Satımında KDV Oranı

Kullanılmış Binek Otomobili Alım-Satımında KDV Oranı

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 28 inci maddesinde katma değer vergisi oranının, vergiye tabi her işlem için %10 olduğu;
1) Giriş

Bakanlar Kurulu’nun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye müsteniden Bakanlar Kurulu’nce yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname (RG:30/12/2007-26742) ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir. Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 87.03 pozisyonundaki kullanılmış binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıt teslimlerinde % 1, KDVK’nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin yaptıkları teslimlerde ise % 18 oranında KDV uygulanır.

2) Kullanılmış binek otomobil kavramı

Bakanlar Kurulun’ nca yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyiminin ise 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa göre ÖTV’ye tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir.

3) Binek otomobil alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükellefler

KDVK’ nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Dolayısıyla, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükellefler binek otomobillerinin alış vesikaların gösterilen KDV’yi vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirebilirler. Örneğin faaliyerleri kısmen veya tamamen binek otomobil kiralaması olan mükellefler bu amaçla satın aldıkları binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’yi indirim konusu yapabilirler.

4) Satıcının KDV’yi indirim hakkı bulunmaması

KDV mükellefi olan satıcının binek otomobilin alımında ödenen KDV’yi indirme hakkının bulunmaması halinde, satıştaki KDV oranı %1 olacaktır ve teslimde hesaplanan %1 oranındaki KDV satıcı tarafından beyan edilecektir.

5) Satışa aracılık halinde alınan komisyon %18 oranında KDV’ye tabidir.

Başkasına ait binek otomobillerinin satışına aracılık edilmesi halinde teslim satıcı ile alıcı arasında gerçekleşmektedir. Bu türden işlemlerde eğer, satıcı KDV mükellefi değilse, teslim KDV’ye tabi değildir ve KDV uygulanmayacaktır. Ancak, aracılık yapan KDV mükellefi eğer komisyon ve benzeri bir gelir veya hasılat elde ediyorsa, bu gelir veya hasılat %18 oranından KDV’ye tabi olacaktır.

6) Satıcının KDV indirim hakkının bulunması

Satıcının mükellef olması ve binek otomobilin alımında ödenen KDV’yi indirme hakkının bulunması halinde, söz konusu teslimde % 18 KDV uygulanacak ve satıcı tarafından beyan edilecektir.

7) Kullanılmış binek otomobilin KDV indirim hakkı bulunan/bulunmayanlar tarafından alınması

Kullanılmış binek otomobillerin satın alınıp işletme adına kayıt tescili yapıldıktan sonra satışa sunulması halinde;

Eğer satışı yapan mükellef KDV’yi indirme hakkına sahip değilse %1,
Eğer satışı yapan mükellef KDV’yi indirme hakkına sahipse %18

oranında KDV hesaplayıp beyan edecektir.

Satışı yapan kişi KDV mükellefi değilse, o zaman KDV hesaplanmayacaktır. KDV mükellefi olan kişilerin KDV mükellefi olmayan kişilerden satın alıp işletmeleri adına kayıt ve tescilini yaptırdıkları kullanılmış binek otomobilleri satmaları halinde;

Eğer satışı yapan mükellef KDV’yi indirme hakkına sahipse %18,
Eğer satışı yapan mükellef KDV’yi indirme hakkına sahip değilse %1

oranında KDV hesaplayıp beyan edecektir.

Ayrıca, alışta KDV ödenmişse, KDV’yi indirme hakkı bulunmayan mükellefler ödedikleri %1 ve/veya %18 oranındaki KDV’yi indirim konusu yapamayacak gider veya maliyet hesaplarına alacaklardır. Bu durumda bulunan mükellefler, söz konusu araçların satışında, alış sırasındaki KDV’nin durumuna bakılmaksızın % 1 KDV uygulayacaklardır.

8) Gelir İdaresi’nin görüşü

Yukarıdaki açıklamalar Gelir İdaresi’nin görüşlerine paraleldir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 07/09/2009 tarih ve 2024 sayılı özelgesinde tayin olunan görüşler de bu yöndedir.

Altındağ YMM