Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 1 Temmuz 2022 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Özel Tüketim Vergisinde Kullanılan Bildirimler, Talep ve Taahhütnameler ve Diğer Belgeler
Facebook'ta PaylaşÖzel Tüketim Vergisinde Kullanılan Bildirimler, Talep ve Taahhütnameler ve Diğer Belgeler

Özel Tüketim Vergisinde Kullanılan Bildirimler, Talep ve Taahhütnameler ve Diğer Belgeler

4760 sayılı ÖTV Kanunu’na([1]) ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları itibariyle tespit edilen malların teslimi, ilk iktisabı, ithali ve vergi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olup, bu vergi mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunmaktadır.

I- GİRİŞ

Buna göre, (I) sayılı listedeki mallara ait (1) No.lu ÖTV beyannamesi, vergilendirme dönemini izleyen 10. günü akşamına kadar; (II) sayılı listedeki mallardan, kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtlara ait (2A) no.lu beyannamesi, her bir araç için tescilden önce, kayıt ve tescile tabi olmayan araçlara ait (2B) no.lu, (III) sayılı listedeki mallara ait (3A, 3B ve 3C) no.lu ve (IV) sayılı listedeki mallara ait (4) no.lu ÖTV beyannameleri ise vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilmektedir. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında düzenlenecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesi, ilk iktisaptan önce, bu işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa MTV ile görevli vergi dairesine verilmektedir([2]).

Bilindiği gibi, tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükelleflerin, (2A) beyanname dışındaki ÖTV beyannameleri, GİB internet vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmektedir. Tam otomasyona geçmeyen vergi dairelerine bağlı mükelleflerin beyannameleri ile (2A) beyannamesi kağıt ortamında verilmektedir. Ayrıca, sürekli ÖTV mükellefiyeti bulunan mükelleflerin vergiye tabi malların ithali, kullanımı veya teslimi olmayan dönemleri için de ÖTV beyannamesi verilmesi gerekir. Sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayan kişi ve kurumların müzayede suretiyle yaptıkları satışlardan doğan vergiyi, satış bedelini tahsil ettikleri günün mesai bitimine kadar beyan etmeleri ve tahakkuk eden vergiyi de aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, TASİŞ Genel Müdürlüğü’nün (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları, Gümrük Kanunu’nun 177 ve 180. maddeleri([3]) uyarınca satışından doğan verginin, takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle, takip eden ayın 15. günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa MTV ile görevli vergi dairesine (2B) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilmesi ve verginin de bu süre içinde ödenmesi uygun görülmüştür. Anılan kuruluşun, bu kapsamda satışını yaptığı her bir motorlu taşıt aracı için 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği([4]) ekinde yer alan “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenleyerek alıcıya vermesi gerekir. Taşıt aracının kayıt ve tescilinde bu belgeye göre işlem yapılacak ve ayrıca vergi dairesince düzenlenmiş olan belge aranılmayacaktır. Düzenlenen bu ÖTV ödeme belgelerinin birer örneği, ilgili döneme ait (2B) numaralı beyannamesi ile birlikte vergi dairesine verilecektir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun([5]) mükerrer 257/1-(4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı, Kanun’un 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı, açıklanan Kanun maddesinin vermiş olduğu yetkilerini kullanarak kağıt ortamında ya da elektronik ortamda yeni bildirim ve taahhütname verme yükümlülüğü getirmekte, bunları değiştirmekte veya yürürlükten kaldırmaktadır. Bu çerçevede, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve (I) sayılı listede yer alan malların taahhüt edilen ürünün üretiminde kullanmak üzere indirimli veya vergisiz olarak satın alınmasında çok sayıda bildirim, taahhütname ve belge alınmaktadır. Söz konusu bildirim ve belgelerin bir kısmı, ÖTV beyannameleri ekinde veya münferit olarak elektronik ortamda, bir kısmı ise kağıt ortamında düzenlenerek satıcı ÖTV mükellefleri, Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi dairelerine verilmektedir.

Özel tüketim vergisi uygulamasında düzenlenmesi öngörülen bildirim formları, talep ve taahhütnameler ile diğer belgelerin formatları, birleştirilmiş 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ve muhtelif tarihlerde yayımlanan ÖTV Genel Tebliğleri’nin eklerinde verilmiştir. Ayrıca, 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği([6]) ile, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde yer alan bir kısım ÖTV bildirimleri yürürlükten kaldırılmış, bir kısmında ise değişiklikler yapılmıştır.

Bu çalışmamızda, ÖTV (3A) ve (3B) beyannamelerinin eklerinde ve bildirim formlarında yapılan değişiklikler verildikten sonra, halen kullanılmakta olan bildirim formları, talep ve taahhütnameler ve diğer belgeler özet olarak açıklanacak ve daha sonra da talep ve taahhütnamelerde damga vergisi uygulamasına değinilecektir.

II- ÖTV BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A- (3A) VE (3B) ÖTV BEYANNAMESİ EKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile (3A) ve (3B) beyannameleri eklerine ve bildirim formlarına bandrol ve bandrollü ürün girişleri için yeni bölümler eklenmiştir.               .

Bilindiği gibi, (3A) beyannamesi, (III) sayılı listede yer alan alkollü içkilere, (3B) beyannamesi ise tütün mamullerine ilişkindir. (3A) ve (3B) no.lu ÖTV beyannamelerinin “Ekler” kısmına, tütün mamulleriyle alkollü içki üreticilerinin (bira dahil), ilgili beyan dönemine ilişkin bandrol ve bandrollü/kodlu ürün bilgilerini girmeleri için yeni bölümler eklenmiştir. Mükelleflerin, Ocak/2011 döneminden başlamak üzere, bandrol ve bandrollü ürün stoklarının takibi için oluşturulan bu bölümleri de doldurmaları gerekmektedir. Alkollü içki üreticileri, ilgili döneme ait bandrol bilgilerini (3A) no.lu ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde bulunan “Bandrol Bilgileri” başlıklı Tablo-1’e, aynı beyan dönemine ait bandrollü/kodlu alkollü içki ürünlerine (bira dahil) ilişkin stok bilgilerini ise bu bölümdeki “Bandrollü/Kodlu Ürün Bilgileri” başlıklı Tablo-2’ye gireceklerdir.

Tütün mamulü üreticileri ise, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgilerini (3B) no.lu ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde bulunan “Bandrol Bilgileri” başlıklı Tablo-3’e, aynı beyan dönemine ait bandrollü tütün mamullerine ilişkin stok bilgilerini de bu bölümdeki “Bandrollü Ürün Bilgileri” başlıklı Tablo-4’e gireceklerdir. Herhangi bir beyan döneminde, vergiye tabi işlemin bulunmaması nedeniyle matraha ve hesaplanan vergiye ilişkin bilginin olmaması halinde bile mükelleflerin, beyanname verirken yukarıda belirtilen Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4’ün kendilerini ilgilendiren kısımlarını doldurmaları gerekmektedir.

Bira üreticileri (3A) numaralı ÖTV beyannamesindeki “Bandrol Bilgileri” başlıklı Tablo-1’e sadece fıçı ambalajlı bira ürünlerine ilişkin bandrol bilgilerini girerken; bandrollenmiş fıçı ambalajlı biralarla şişe, kutu, pet şişe vb. ambalajlı diğer kodlu bira ürünlerine ilişkin stok bilgilerini ise aynı beyannamede yer alan “Bandrollü/Kodlu Ürün Bilgileri” başlıklı Tablo-2’ye gireceklerdir.

Tütün mamulleri ile alkollü içki ürünlerini ithal eden mükelleflerin verecekleri (Ek-8) ve (Ek-9) bildirim formlarına, ithal ettikleri ürünlere ilişkin bandrol bilgilerini ve bandrollü/kodlanmış etiketli ithal ürünlere ilişkin stok bilgilerini girmeleri için yeni bölümler eklenmiştir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan tütün mamulü ve alkollü içki ithalatçısı olarak belge alan mükelleflerin Ocak/2011 döneminden başlanmak üzere aylık dönemler halinde, söz konusu dönemde ithalat yapmış olup olmadıklarına bakılmaksızın, takip eden ayın 20. günü akşamına kadar (Ek-8) ve (Ek-9) bildirim formlarında bandrol ve bandrollü/kodlanmış etiketli ürünlere ilişkin bilgiler için oluşturulan bölümleri doldurup internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.

Buna göre mükellefler, bira dışındaki ithal alkollü içki ürünlerine ilişkin bandrol bilgileri ile ithal bira ürünlerine ilişkin kodlanmış etiket bilgilerini (Ek-8) bildirimindeki “Bandrol Bilgileri” bölümüne; bandrollü/kodlanmış etiketli (bira dahil) ithal alkollü içki ürünlerine ilişkin bilgileri ise “Bandrollü Ürün Bilgileri” bölümüne gireceklerdir. İthal tütün mamullerine ilişkin bandrol bilgilerini (Ek-9) bildirimindeki “Bandrol Bilgileri” bölümüne; ithal tütün mamullerine ilişkin stok bilgilerini ise bu bildirim formundaki “Bandrollü Ürün Bilgileri” bölümüne gireceklerdir.

Aynı mükellefin üretim ve ithalatı birlikte yapması durumunda; alkollü içki üretimine ilişkin bandrol ve bandrollü ürün bilgilerini (3A) beyannamesi ekinde, tütün mamulü üretimine ilişkin bandrol ve bandrollü ürün bilgilerini ise (3B) beyannamesi ekinde vermesi gerekirken; alkollü içki ithalatına ilişkin bandrol ve bandrollü ürün bilgilerini (Ek-8) bildirim formuyla, tütün mamulü ithalatına ilişkin bandrol ve bandrollü ürün bilgilerini ise (Ek-9) bildirim formuyla bildirmesi gerekmektedir

B- BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin “Bildirimler” başlıklı (12.3) bölümü; 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 19.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, Kanun’a ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, bir ay içinde ithal ettikleri özel tüketim vergisine tabi mallarla ilgili (EK: 6, Ek: 7, Ek: 8, Ek: 9 ve Ek: 10) bildirim formlarını, takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’ne gönderilmesi öngörülmüştür([7]).

Bu amaçla söz konusu malları ithal eden mükelleflerin, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre almaları gerekir. Şifrenin alınabilmesi için 1 Seri No.lu ÖTV Tebliği ekindeki 3 Seri No.lu Tebliğ([8]) ile eklenen (EK:15 ve EK:16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu’nun([9]), otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’nden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.Yapılan bu başvuru üzerine vergi dairesince mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.

İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesine gönderilecektir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.

ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanların aynı zamanda söz konusu malların imalatçısı olarak ÖTV mükellefiyeti bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal ettiği mallar itibariyle ilgili ÖTV bildirimlerini vermesine engel teşkil etmemektedir.

Kanun’a ekli (III) sayılı listedeki alkollü içkiler ve tütün mamulleri ithalatı yapanların, herhangi bir vergilendirme döneminde ithalatları olmasa dahi bildirim vermeleri zorunludur. Ancak (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) sayılı listedeki kolalı gazoz ve (IV) sayılı listedeki malların ithalatçılarının, ithalatları bulunmadığı aylar için bildirim vermeleri gerekmemektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi’ndeki 01.02.2011 tarihli duyurusu ile, 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği doğrultusunda, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, Ocak 2011 döneminden başlamak üzere bir ay içinde ithal ettikleri bu mallarla ilgili EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10 bildirim formlarının düzenleyerek 01.02.2011 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi, Bilgi Girişi/ÖTV Bildirimleri bölümünden gönderecekleri bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu ÖTV Bildirimleri Kılavuzu hazırlanarak mükelleflerin kullanımına sunulmuştur. Belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır([10]).

III- BİLDİRİM FORMLARI

ÖTV uygulamasında düzenlenmesi gereken bildirimler, özet olarak aşağıda açıklanmıştır. Bunların bir kısmı ÖTV beyannameleri ekinde veya münferit olarak elektronik ortamda, bir kısmı ise kağıt ortamında düzenlenerek satıcı ÖTV mükelleflerine, Gelir İdaresi Başkanlığına yada ilgili vergi dairelerine verilmektedir.

1- İthalata İlişkin Bilgi Formu: Elektronik ortamda verilen 1 Numaralı ÖTV beyannamesinin “EKLER” bölümünde yer alan bu formda, beyanname döneminde ithal edilen malın GTİP numarası, ithal tarihi, maktu vergi tutarı, toplam ÖTV tutarı, Gümrük Beyannamesinin tarihi, numarası ve gümrük idaresinin kodu yer almaktadır.

2- Malul ve Sakatların ÖTV Uygulanarak İktisap Ettikleri Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Bildirim Formu: 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan ve satıcı ÖTV mükellefi, alıcı ve taşıta ilişkin bilgiler ve mükelleflerin, istisna kapsamında araç satışlarının bulunduğu aylar için forma uygun olarak düzenlenecek listeler, takip eden ayın 15. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (0 312) 415 28 21, 415 28 22 telefaks numaralarına gönderilmektedir. İstisnadan yararlananların, daha önce de bu istisnadan yararlandığı aracı ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiği için hurdaya ayırmış olması halinde, söz konusu form düzenlenirken “Taşıta İlişkin Bilgiler” bölümünün ilk satırına yeni iktisap edilen araca ait bilgiler, bir alt satıra ise hurdaya ayrılan araç bilgileri yazılacaktır. Hurdaya ayrılan araca ait bilgilerin yazılacağı alt satırdaki “KDV Hariç Satış Bedeli” kutusuna, hurdaya ayrılan aracın trafikten çekilme işleminin yapıldığı tarih yazılacaktır. Malul ve engellilerin istisna kapsamında taşıt aracı ithalinde ise form gümrük idaresince düzenlenerek gönderilecektir.  .

3- (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Mallar İçin Bildirim Formu: İthal edilen (I) sayılı listedeki mallar için düzenlenmekte olan ve ithalatçı mükellef ile ithal edilen mallara ait bilgiler ve teslim şekli (istisna kapsamında ve istisna kapsamı dışında teslim miktarı, hesaplanan, tecil edilen ve ödenecek ÖTV) bulunan ve 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-4) yer alan ve kağıt ortamında aylık olarak verilmekte olan bu bildirim formu, 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile, 29.01.2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Elektronik ortamda verilen 1 Numaralı ÖTV beyannamesinin ekinde “İthalata İlişkin Bilgi Formu” doldurulduğundan ve ayrıca gümrük idaresince aşağıda açıklanacak “İthal Edilen Petrol Ürünleri ile Teminata ait Bilgi Formu” düzenlenip mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderildiğinden, söz konusu formun ayrıca gönderilmesine gerek kalmamıştır.

4- (II) Sayılı Listedeki Motorlu Taşıtlardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar İçin Bildirim Formu: (II) sayılı listedeki mallardan ithal ve imal edilen kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtların ilk iktisabına ilişkin ÖTV beyanında bulunan mükellefler tarafından işlemin olduğu aylar için düzenlenerek takip eden ayın 15. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik posta adresine gönderilmekte olan ve ÖTV mükellefi, ilk iktisap edilen taşıt bilgileri, ithal ve teslim bedeli ile teslim şekli (istisna kapsamında teslim veya ihraç kaydıyla teslime ait tecil edilecek, indirilecek ve ödenecek ÖTV) yer aldığı ve 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-5) yer alan bu bildirim formu, 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile, 29.01.2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

5- (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin ÖTV Bildirimi: ÖTV mükelleflerince, bir ay içinde ithal edilen kayıt ve tescile olmayan araçlar için, GİB İnternet Vergi Dairesi sitesinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak bu bildirim (Ek-6),  01.02.2011 tarihinden itibaren takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’ne gönderilecektir.

6- (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthalatına İlişkin ÖTV Bildirimi: ÖTV mükelleflerince, bir ay içinde ithal edilen kolalı gazozlar için, GİB İnternet Vergi Dairesi sitesinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak olan bu bildirim (Ek-7), 01.02.2011 tarihinden itibaren takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’ne gönderilecektir.

7- (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthalatına İlişkin ÖTV Bildirimi: ÖTV mükelleflerince, bir ay içinde ithal edilen alkollü içkiler için, GİB İnternet Vergi Dairesi sitesinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak olan bu bildirim (Ek-8), 01.02.2011 tarihinden itibaren takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’ne gönderilecektir.

8- (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthalatına İlişkin ÖTV Bildirimi: ÖTV mükelleflerince, bir ay içinde ithal edilen tütün mamuller için, GİB İnternet vergi dairesi sitesinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak olan bu bildirim (Ek-9), 01.02.2011 tarihinden itibaren takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’ne gönderilecektir.

9- (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin ÖTV Bildirimi: ÖTV mükelleflerince, bir ay içinde ithal edilen (IV) sayılı listedeki mallar için, GİB İnternet vergi dairesi sitesinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak olan bu bildirim (Ek-10), 01.02.2011 tarihinden itibaren takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi’ne gönderilecektir.

10- İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu: İthal edilen petrol ürünlerine ilişkin olup, ithalatçı mükellefin kimlik bilgileri ile ithal edilen petrol ürünlerinin ithalat bilgileri ve alınan teminata ilişkin bilgileri bulunan ve gümrük idaresince düzenlenerek, ithalatın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi gereken ve bir örneği 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-11) yer alan bir formdur.

11- İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen Özel Tüketim Vergisine Ait Bilgi Formu: İthal edilen petrol ürünlerinin tesliminde beyan edilen özel tüketim vergisine ilişkin ithalatçı mükellef, ithal edilen petrol ürünleri, alınan teminat tutarı, satılan miktar, tecil edilen/ödenen ÖTV tutarı vb. gibi bilgileri bulunan ve vergi dairesi tarafından düzenlenerek ithalatın yapıldığı gümrük idaresine gönderilen ve bir örneği 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-12) yer alan bilgi formudur. Ayrıca, bu formun mükellef tarafından ithalatın yapıldığı ayı izleyen ayın 15. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekir.

12- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Tesliminde İlişkin Bildirim Formu: ÖTV Kanun’un 7/A maddesine gereğince, 26.06.2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınır kapılarında, ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslim eden akaryakıt bayilerin, her bir teslime ilişkin olarak, teslim edilen motorin ve ihraç malı taşıyan araçlara ilişkin bilgiler ile ihraç malının gümrük çıkış beyannamesi bulunan ve 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği([11]) ekinde (Ek-2) yer alan bildirim formudur. Bayiler tarafından birer aylık dönemler itibariyle düzenlenen bu formun onaylı bir örneğinin takip eden ayın 10. günü akşamına kadar dağıtıcıya verilmesi ve ayrıca kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile aynı süre içinde İnternet Vergi Dairesi’ne gönderilmesi gerekir.

13- Stok Bildirim Formu: ÖTV Kanunun 7/A maddesine gereğince, 26.06.2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınır kapılarında, ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslim eden akaryakıt bayileri tarafından, her takvim yılının 1. ve 2. altı aylık dönemler itibariyle aylık bazda tespit edilecek işletme stoklarında bulunan istisna kapsamındaki motorinlere ait stok bilgilerinin işlenerek düzenlenen ve 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (Ek-3) yer alan bildirim formudur. Bayiler tarafından düzenlenen bu formun onaylı bir örneğinin 6 aylık dönemleri takip eden ayın 10. günü akşamına kadar dağıtıcıya verilmesi ve kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile aynı süre içinde İnternet Vergi Dairesi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

14- Harmanlayıcılara Biodizel Teslimine İlişkin Bildirim Formu: 05.06.2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararname kapsamında Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde ederek harmanlayıcılara teslim ettikleri biodizele ilişkin olarak takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle işleyerek takip eden bir ay içerisinde Kararname kapsamında teslimi olsun olmasın kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile internet vergi dairesine gönderilmesi gereken, biodizel üretimi ve teslimine ilişkin bilgileri bulunan, 13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği([12]) ekinde (Ek-3) yer alan bildirim formudur.

15- Biodizel Motorin (Karışım) Teslimine İlişkin Bildirim Formu: 05.06.2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararname kapsamında üreticilerden satın aldıkları biodizelle harmanlayarak teslim ettikleri ilişkin olarak takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle işleyerek takip eden bir ay içerisinde Kararname kapsamında teslimi olsun olmasın, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile internet vergi dairesine gönderilmesi gereken, biodizel satın alımına ve karışım teslimine ilişkin bilgileri bulunan, 13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (Ek-4) yer alan bildirim formudur

16- Serbest Bölgelerden Yapılan İhracatlara İlişkin Bildirim: Bilindiği gibi, ÖTV Kanunu’nun 5/1. maddesine göre, yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmamaktadır. Ancak ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest bölgeden ihracında, aynı Kanun’un 8/2. maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılması mümkündür. Serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesi düzenlenmemesi nedeniyle, ihraç kaydıyla teslim edilen (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracatının, serbest bölgeye giren mallar için düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı “Serbest Bölge İşlem Formları”([13]) ile belgelendirilmektedir.

İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracında, 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği([14])  ekinde yer alan “Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim (EK:20)” ile giriş ve çıkışla ilgili serbest bölge işlem formlarının] aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir. Bu malların serbest bölgelerden ihracında vergi dairelerinin terkin işleminden önce, ihraç edilen malların serbest bölgeye girişi ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarındaki bilgilerin ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyidinin de alınması gerekir.

17- ÖTV Kanunu’nun 8/1. Maddesi Kapsamında Teslim Alınan/İthal Edilen Mallara İlişkin Bildirim: ÖTV Kanunu’nun 8/1. maddesine göre tecil-terkin uygulaması([15]) kapsamında kullanmak üzere mal satın alan veya ithal eden mükelleflerin, bir aylık alımlarına ilişkin olarak takip eden ayın 20. günü akşamına kadar doldurulup internet ortamında gönderilmesi gereken ve bir örneği 14 Seri No.lu ÖTV genel Tebliği ekinde yer alan ve teslim alınan/ithal edilen mallara, ithalata ve ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallara ilişkin bilgilerin bulunduğu formdur. Söz konusu bildirim formunu süresinde göndermeyen ithalatçı ve alıcılar hakkında VUK hükümlerine göre ceza uygulanır.

18- Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu: Tecil-terkin uygulaması kapsamında indirimli teminattan yararlanma hakkı bulunan alıcının, yurt içi alımlarda satıcı ÖTV vergisi mükelleflerin, ithalata ve alınan veya ithal edilen mala ait bilgiler ile indirimli teminat kapsamında alım yapılabilecek ve yararlanılabilecek azami miktarlardan kullanılan ve kalan mal miktarları gösteren ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği([16]) ekinde (Ek-22) yer alan ve vergi dairesi tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen bilgi formudur.

19- Elektrik Üretimi ve Üretime İlişkin Bildirim: ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. maddesi gereğince, elektrik üreticilerinin istisna kapsamında dağıtıcılardan satın aldıkları fuel oil ve/veya motorin miktarlarına ilişkin bilgileri ve bu malları kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktar bilgileri ile sanayi ve/veya ticaret odalarından aldıkları kapasite raporlarının aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış ve bir örneğinin, her takvim yılının ilk altı aylık 1. dönemi ve kalan altı aylık 2. dönemlerini takip eden aybaşından itibaren 1 aylık süre içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderilmesi gereken bildirimdir.

IV- TALEP VE TAAHHÜTNAMELER

Taahhütname, yasal bir zorunluluk olmadığı halde, bir şeyi yapmayı ya da yapmamayı yazılı olarak ifade ederek kişinin kendisine borç edinmesidir. Son durum itibariyle ÖTV uygulamasında kullanılan talep ve taahhütnameler özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

1- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Özel Tüketim Vergisinin Tecil Edilmesine İlişkin Talep ve Taahhütname: (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallara ait özel tüketim vergisinin tecil edilmesine ilişkin “Talep ve Taahhütname”, satıcı ÖTV mükellefi ile satın alınan solvent türü ürüne ait bilgilerin bulunduğu, satın alınan ürünün 1 yıl içerisinde imalatta kullanılacağını taahhüt eden, solvent ve benzeri ürünleri ile türevlerini (I) sayılı listenin dışındaki malların imalinde kullanacak olan imalatçılar tarafından düzenlenen ve bu ürünlerin ithalatçılardan veya rafineriler dahil imalatçı ÖTV mükellefine veya bu ürünlerin ithal edilmesi halinde, üretimde kullanıldığı dönem beyannamesi ile birlikte vergi dairesine verilecek olan ve bir örneği 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-2) olarak yer alan belgedir. Bu belge ile birlikte noter veya YMM onaylı sanayi sicil belgesi bir örneğinin de verilmesi gerekir.

2- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname: 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’ne 3 Seri No.lu Tebliğ ile eklenen (Ek-13) ve satıcı ÖTV mükellefi ile (B) cetvelinde yer alan ürüne ait bilgilerin bulunduğu ve satın alınan ürünün en geç 12 ay içerisinde, sanayi sicil belgesinde imalatçı olunan malın imalinde kullanılacağını taahhüt eden, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, bu cetveldeki malların imalinde kullanacak olan imalatçı tarafından düzenlenerek bu ürünlerin satın alındığı ÖTV mükellefine verilip vergi dairesine ibraz edilmesi gereken bir belgedir.

3- (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütname: 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine 3 Seri No.lu Tebliğ ile (Ek-14) eklenen ve ithalatçı ÖTV mükellefi ile (B) cetvelinde yer alan ürüne ait bilgilerin bulunduğu ve ithal edilen/ithalatçıdan satın alınan ürünün 12 ay içerisinde sanayi sicil belgesinde imalatçı olunan malın imalinde kullanılacağını taahhüt eden ve gümrük idaresine verilmesi gereken bir belgedir.

4- 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanunu’nun 8/1. Maddesi Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname: Satın alınan baz yağının, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren en geç 3 ay içerisinde sanayi sicil belgesinde belirtilen madeni yağın imalinde kullanılacağı ve imal edilen madeni yağın aynı süre içerisinde ÖTV Kanunu’nun 8/1. maddesi uyarınca teslim edileceğini taahhüt eden ve imalatçı tarafından düzenlenen 5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin([17]) ekinde (Ek-17) yer alan ve satıcı ÖTV mükellefi ile (B) cetvelinde yer alan ürüne ait bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgedir.

5- 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanunu’nun 8/2. Maddesi Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname: Satın alınan baz yağının, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren en geç 3 ay içerisinde sanayi sicil belgesinde belirtilen madeni yağın imalinde kullanılacağı ve imal edilen madeni yağın aynı süre içerisinde ÖTV Kanunu’nun 8/2. maddesi uyarınca teslim edileceğini taahhüt eden ve imalatçı tarafından düzenlenen, 5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-18) yer alan ve satıcı ÖTV mükellefi ve (B) cetvelinde yer alan ürüne ait bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgedir.

6- 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanunu’nun 5/1. Maddesi Uyarınca İhraç Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname: Satın alınan baz yağının, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren en geç 3 ay içerisinde sanayi sicil belgesinde belirtilen madeni yağın imalinde kullanılacağı ve imal edilen madeni yağın aynı süre içerisinde ÖTV Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca ihraç edileceğini taahhüt eden ve imalatçı tarafından düzenlenen, 5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-19) yer alan ve satıcı ÖTV mükellefi ile (B) cetvelinde yer alan ürüne ait bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgedir.

7- 01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na İstinaden ÖTV İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi: 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin([18]) ekinde (Ek-1) yer alan ve ÖTV indirilmiş yakıt talep eden deniz aracı, ÖTV indirilmiş yakıt alacak deniz aracının donatanı, ÖTV indirilmiş yakıt alacak deniz aracının ana ve yardımcı makinelerinin güçleri (Bhp-Kw) talep edilen yakıtlar itibariyle tank kapasiteleri (mt) ve talep edilen ÖTV indirilmiş yakıtlar ve cinsleri bilgileri bulunan ve anılan Kararname kapsamında satın alınan yakıtın sadece dahili seferler sırasında kullanılacağını, işlemlerin belirlenen esaslara uygun yürütüleceğini taahhüt eden ve aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak cezaları kabul edildiğini gösteren ve her yıl yenilenen firma yetkilisi tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli bir formdur. Bu form, DTO tarafından onaylandıktan sonra yakıt alım defteri ile birlikte kullanıcıya verilir..

8- 01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na İstinaden ÖTV İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiracılar İçin): 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-2) yer alan ve yukarıda açıklanan (Ek-1) formundaki bilgileri içeren ve kiracılar tarafından düzenlenen bir belgedir.

9- Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi: 2003/5868 sayılı Kararname kapsamında ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen ÖTV Genel Tebliğleri’nde belirlenen hususlara riayet edeceğini dağıtıcı tarafından taahhüt edilen ve bir örneği 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-3) yer alan ve ilgili vergi dairesine verilen firma yetkilisi imzalı ve kaşeli bir belgedir.

10- Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi: 2005/8704 sayılı Kararname kapsamında biyoetanol ile benzini harmanlayarak üretim yapacak olan üretici tarafından düzenlenen ve belirlenen hususlara riayet edileceğini taahhüt eden, harmanlama izin belgesi alabilmek için KDV/ÖTV yönünden bağlı vergi dairesine verilen ve bir örneği 8 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-2) yer alan izin belgesidir.

11- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname: ÖTV Kanunu’nun 7/A maddesi ile KDV Kanunu’nun 14/3. maddesi kapsamında teslim alınan motorinlerin, 26.06.2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen sınır kapılarında, bayilerin ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında yapılacak motorin teslimlerinin, konu ile ilgili olarak düzenlenen genel tebliğlerde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde teslim edeceğini beyan ve taahhüt eden ve 2 örnek olarak düzenlenip bir örneğinin KDV yönünden bağlı vergi dairesine, ikinci örneğinin ise dağıtıcıya verilen ve 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (Ek-1) yer alan bir belgedir.

12- 10 Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi: ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. maddesinde yer alan istisnanın uygulanmasına ilişkin ÖTV Genel Tebliğleri’nde belirlenen hususlara riayet edileceğini dağıtıcı tarafından taahhüt edilen ve bir örneği 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-4) yer alan ve ilgili vergi dairesine verilen firma yetkilisi imzalı ve kaşeli bir belgedir.

13- Fuel-Oil ve Motorin Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname: ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. maddesinde düzenlenen istisna kapsamında satın alınan fuel-oil ve motorinin yalnızca elektrik üretiminde kullanılacağını üretici tarafından beyan ve taahhüt edilen ve bir örneği 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-5) yer alan, dağıtıcı ve satın alınan ürün bilgileri bulunan ve dağıtıcıya verilen üretici imzalı ve kaşeli bir belgedir.

14- Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi: 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Kararname’nin uygulanmasına ilişkin olarak ÖTV Genel Tebliğleri’nde belirlenen hususlara riayet edileceğini dağıtıcı tarafından taahhüt edilen ve bir örneği 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-3) yer alan ve ilgili vergi dairesine verilen, taahhüt veren dağıtıcı bilgileri bulunan firma yetkilisi imzalı ve kaşeli bir belgedir.

15- Aresol Üretiminde LPG Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname:  05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Kararname kapsamında satın alınan 2711.19.00.00.11 GTİP numarasındaki aresol üretiminde kullanılmaya uygun olarak standardize edilmiş LPG’nin söz konusu Kararname ve ÖTV Genel Tebliğleri çerçevesinde kullanılacağını üretici tarafından beyan ve taahhüt edilen ve bir örneği 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (Ek-4) yer alan ve dağıtıcı bilgileri bulunan, dağıtıcıya verilen üretici imzalı ve kaşeli bir belgedir.

V- DİĞER BELGELER

Özel tüketim vergisi uygulamasında, bildirimler ve taahhütnamelerin dışında düzenlenmesi gereken diğer belgeler, özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

1- Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesi: Bilindiği gibi, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlara ait özel tüketim vergisinin, beyannamenin verildiği günde ödenmesi gerekmektedir. ÖTV mükellefinin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için vergi dairesince, vergi dairesi alındısının yanı sıra 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde, (Ek-3) olarak yer alan ve alıcı ile taşıta ilişkin bilgilerin bulunduğu “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenmektedir. Alıcılar, taşıtın kayıt ve tescil işlemini ancak bu belgeye göre yaptırabilirler.

Ayrıca, ÖTV Kanunu’nun 13/3. fıkrasında, (II) sayılı listede yer alan taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için kayıt ve tescile yetkili memurların, motorlu araç ticareti yapanların, icra memurları ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren diğer kişi ve kuruluşların, ilk iktisapla ilgili işlemlerinin tamamlanmasından önce ÖTV’nin ödendiğini gösterir belgeyi aramak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, taşıt araçların kayıt ve tescil işlemini yapacak olan bu kurumlar, kayıt ve tescil işleminden önce verginin ödendiğine dair vergi dairesince düzenlenen bu belgenin aslını almak ve VUK’un muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklamak zorundadırlar. Söz konusu taşıt araçlarının kullanılmak üzere ithalinde ise, verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun aslı ya da gümrük idaresi veya noter tarafından onaylı örneğine göre kayıt ve tescil işlemi yapılabilmektedir.

2- Deniz Araçlarına ÖTV’siz Deniz Yakıtı Dağıtım İzin Belgesi: 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Kararname kapsamında deniz yakıtı satışı yapmak isteyen dağıtıcılara, Maliye Bakanlığı tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (EK:4) yer alan, ÖTV Genel Tebliğleri’nde belirlenmiş olan deniz araçlarına akaryakıt teslim etmeye yetki veren onaylı izin belgesidir.

3- Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname: 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’ne 9 No.lu Tebliğ ile (Ek-5) eklenen ve vergi sorumlusu, deniz aracı, vergi bildirimi bilgileri bulunan ve kiraya verilen, kira sözleşmesi süresi biten veya sözleşmesi iptal edilen deniz araçları ile donatanı tarafından satılan deniz araçlarının deposunda ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtının bulunması halinde, ÖTV Kanunu’nun 4/2. maddesi ve KDV Kanunu’nun 9/1. maddesi uyarınca, bu yakıta ilişkin ÖTV ile bunun üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinin kiraya veren, kiracı veya deniz aracını satan donatan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesini sağlayan ve beyannameyi veren, düzenleyen SMMM tarafından imzalanıp, ilgili vergi dairesine verilen beyannamedir.

4- Harmanlama İzin Belgesi: 04.04.2005 tarih ve 2005/8704 sayılı Kararname kapsamında satış yapmak için biyoetanol ile benzini harmanlayacak olan harmanlayıcılara Maliye Bakanlığı tarafından verilen ve bir örneği 8 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan, biyoetanolü benzinle harmanlamaya ve elde edilen karışımı satmaya yetki veren izin belgesidir.

5- Biodizel Üretim İzin Belgesi: 05.06.2006 tarih ve 2006/11202 sayılı Kararname kapsamında biodizel harmanlayıcılara teslim edilme üzere biodizel üreticilerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve bir örneği 13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (Ek-1) yer alan, biodizel üretip harmanlayıcılara satmaya yetki veren belgedir.

6- Biodizel Harmanlama İzin Belgesi:  05.06.2006 tarih ve 2006/11202 sayılı Kararname kapsamında satış yapmak üzere, biodizel ile motorini harmanlayacak olan harmanlayıcılara, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve bir örneği 13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (Ek-2) yer alan ve biodizeli motorinle harmanlamaya ve elde edilen karışımı satmaya yetki veren belgedir.

7- İstisna Kapsamında Fuel-Oil Satın Alma İzin Belgesi: ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. maddesi gereğince, 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere, istisna kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel-oil satın alacak olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve bir örneği 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (EK:1) yer alan ve elektrik üreticisinin kimlik bilgileri bulunan onaylı izin belgesidir.

8- İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi: ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. maddesi gereğince,  elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile verilen ve bir örneği 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (EK: 2) yer alan onaylı izin belgesidir.

9- Elektrik Üreticilerine İstisna Kapsamında Yakıt Dağıtım İzin Belgesi: ÖTV Kanunu’nun Geçici 5. maddesi uyarınca, istisna kapsamında üreticilere fuel oil ve motorin satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin ekinde (EK:3) yer alan onaylı izin belgesidir.

10- LPG Satın Alma İzin Belgesi: 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Kararname kapsamında aresol üretiminde kullanılmak üzere LPG satın almaya ve ithal etmeye yetki veren, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve bir örneği 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (Ek-1) yer alan ve üretici bilgileri bulunan onaylı bir belgedir.

11- Aresol Üreticilerine Yakıt Dağıtım İzin Belgesi: 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Kararname kapsamında ÖTV Genel Tebliğlerinde tanımlanmış olan aresol üreticilerine belirlenen esaslar çerçevesinde satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde (EK:2) yer alan onaylı izin belgesidir.

VI- ÖTV TAAHHÜTNEMELERİNE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Bilindiği gibi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun([19])  1. maddesinde, Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda([20]) yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 10. maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı; nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği, (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, belli parayı ihtiva eden taahhütnameler, nispi damga vergisine tabi tutulmakta iken, belli parayı ihtiva etmeyen taahhütnamelerden damga vergisi aranılmamaktadır. Ayrıca, hesaplanan katma değer vergisi damga vergisi, damga vergisi matrahına dahil edilmemektedir. Bu çerçevede, ÖTV Genel Tebliğleri ekinde yer alan ve önceki bölümde açıklanan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

– (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Özel Tüketim Vergisinin Tecil Edilmesine İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:2),

– (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:13),

– (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütname (EK:14),

– 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanunu’nun 8/1. Maddesi Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:17),

– 13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanunu’nun 8/2. Maddesi Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:18),

– 13.11.2003 tarih ve 2003/6467 sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanunu’nun 5/1. Maddesi Uyarınca İhraç Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:19),

– 01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na İstinaden ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (EK:1),

– 01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na İstinaden ÖTV’si Sıfırlanmış Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiracılar için) (EK:2),

– Geçici 5. Maddesine Göre Elektrik Üretiminde Fuel-Oil ve Motorin Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname: (Ek-5),

damga vergisine tabi olup verginin matrahı, satın alınan/talep edilen ürün veya baz yağının (KDV hariç) toplam tutarları, yakıtların cinslerine göre talep edilen azami miktarları ile ÖTV indirilmiş fiyatlarının çarpımı sonucu bulunacak (KDV hariç) tutarıdır.

Buna karşılık;

– Yakıt Dağıtım Taahhütnameleri,

– Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi,

– İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname,

– Aresol Üretiminde LPG Kullanımına İlişkin Talep ve Taahhütname,

belli ve hesap edilebilir bir tutar içermemesi nedeniyle damga vergisine tabi değildir.

Öte yandan, birden fazla düzenlenen her bir taahhütname nüshaları ayrı ayrı aynı oranda damga vergisine tabidir. Ancak, aynı şartları taşıyan taahhütname suretleri ise, maktu (0,55 TL) damga vergisine tabi tutulmaktadır.  

VII- SONUÇ

Bu yazımızda, özel tüketim vergisine tabi malların vergilendirilmesi ve beyanında düzenlenmesi öngörülen bildirim formları, talep ve taahhütnameler ile diğer belgeler özet olarak açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin vermiş olduğu yetkilerini kullanarak, özel tüketim vergisi uygulamasında kağıt veya elektronik ortamda birçok bildirim ve taahhütname verme yükümlülüğü getirmekte, bunları değiştirmekte ya da yürürlükten kaldırmaktadır.

Bu çerçevede, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve (I) sayılı listede yer alan malların, taahhüt edilen ürünlerin imalinde kullanılmak üzere indirimli veya vergisiz olarak satın alınmasında birçok bildirim formu, talep-taahhütname ve belge alınmaktadır. Söz konusu bildirim ve belgelerin bir kısmı, ÖTV beyannameleri ekinde veya münferit olarak elektronik ortamda, bir kısmı ise kağıt ortamında düzenlenerek satıcı ÖTV mükelleflerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’na veya ilgili vergi dairelerine verilmektedir. Bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca, düzenlenen bu taahhütnamelerin belli parayı ihtiva etmeleri halinde asıl ve suretleri için ayrı ayrı ve aynı oranda (binde 8,25) damga vergisi ödenmesi, ancak belli ve hesap edilebilir bir tutar içermeyenlerin ise damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Süleyman TURAN*

Yaklaşım


(*)     E.Vergi Denetmeni-YMM

([1])         12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([2])         (1) No.lu ÖTV beyannamesi, (I) sayılı listede yer alan petrol ürünleri, doğalgaz ile diğer mallar, (2A) beyannamesi, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan, (2B) beyannamesi, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu taşıtlar, (3A, 3B ve 3C) beyannameleri, (III) sayılı listede yer alan sırasıyla alkollü içkiler, tütün mamulleri ve kolalı gazozlar ve (4) sayılı beyanname de (IV) sayılı listede yer alan malların beyanı ile ilgilidir.

([3])         04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mezkur Kanun’un 177. maddesinde, tasfiye edilecek mallar, 180. maddesinde ise, tasfiye edilen malların satış bedellerinin tespiti düzenlenmiştir.

([4])         30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([5])         10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([6])         29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([7])         Söz konusu bildirim formları, 01.02.2011 tarihinden itibaren internet vergi dairesine elektronik ortamda verildiğinden, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde yer alan (EK:6, EK:7, EK:8, EK:9 ve EK:10) numaralı kağıt ortamındaki bildirim formu örnekleri, 20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 29.01.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

EK:6 (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin ÖTV Bildirimi

EK:7 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin ÖTV Bildirimi

EK:8 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin ÖTV Bildirimi

EK:9 (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin ÖTV Bildirimi

EK:10 (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin ÖTV Bildirimidir.

([8])         30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([9])         İnternet Hizmetleri kullanım başvuru formu, gerçek kişiler için Ek-15 ve tüzel kişiler için Ek-16 olarak düzenlenmiştir.

([10])       Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmemekte, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının 1/5 oranında, bu sürenin de geçmesi halinde verilecek düzeltme amaçlı bildirim ve formlar için 1/1 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezalar, 2011 yılı için 1. sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070 TL, 2. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530 TL ve bunların dışında kalanlar hakkında ise 260 TL olarak uygulanmaktadır.

([11])       07.09.2006 tarih ve 26282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([12])       26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([13])       Serbest Bölge İşlem Formu, 3218 sayılı SBK hükümleri çerçevesinde, Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve serbest bölgelerdeki bütün ticari faaliyetler ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yapılmasına imkan sağlayan ve serbest bölgeye giren ve çıkan eşyanın cins, nevi, miktar ve kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri ihtiva eden bir formdur.

([14])       08.07.2008 tarih ve 26930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([15])       Özel tüketim vergisinde tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 5, 12 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin 9. bölümünde açıklanmıştır.

([16])       30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([17])       2003/6467 sayılı Kararname kapsamında baz yağlarından imal edilen madeni yağların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere tecil-terkin uygulaması kapsamında tesliminde veya ihraç kaydıyla yada ihraç edilmesi şartıyla teslimlerinde ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 22.12.2003 tarih ve 25324 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

([18])       2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenen deniz yakıtı kullanımına ilişkin usul ve esaslar, 31.12.2003 tarih ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

([19])       11.07.1964 tarih ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

([20])       Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 Sayılı Tabloda damga vergisine tabi kağıtlar, 2 Sayılı Tabloda ise damga vergisinden istisna edilen kağıtlar sayılmıştır.