Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 10 Temmuz 2020 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler TÜBİTAK’tan KOBİ’lere yeni destek programı
Facebook'ta PaylaşTÜBİTAK’tan KOBİ’lere yeni destek programı

TÜBİTAK’tan KOBİ’lere yeni destek programı

1. Genel olarak TÜBİTAK-TEYDEB

Bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak TÜBİTAK’ın temel görevlerindendir.

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı), özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

2. Mevcut destek programları

Yukarıda özetlenen amaç doğrultusunda TEYDEB, çeşitli destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde özel sektöre yönelik Ar-Ge destek programları şunlardan oluşmaktadır:

a) 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarına bu program kapsamında %60’a varan oranlarda hibe destek sağlanmaktadır.

b) 1503 – TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje Pazarları Destekleme Programı; üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak muhtemel işbirliklerinin oluşturulduğu etkinlikleri desteklemek için oluşturulmuştur. Üniversite veya araştırma kuruluşlarının bu amaçla düzenledikleri etkinlikler bu programca desteklenmektedir.

c) 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ’leri Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve yenilik odaklı proje yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda KOBİ’lerin ilk iki projesi avantajlı şekilde desteklenmektedir.

d) 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program, uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla % 60, KOBİ’lerin proje harcamalarına % 75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

3. Yeni destek programı: “1505 – TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı”

TÜBİTAK tarafından geçtiğimiz ay yeni bir destek programı açıklanmıştır. “1505-TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı” adıyla başlatılan program, üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Program Uygulama Esasları 1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Program destekleriyle ilgili proje başvuruları 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle çevrimiçi (online) olarak yapılmaya başlanacaktır.

Programla ilgili dikkat çekici bazı konular aşağıda özetlenmiştir:

– KOBİ sınıfına giren sermaye şirketleri (Müşteri kuruluş) ile yükseköğretim kurumları/vakıf üniversiteleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma kurumları (Yürütücü kuruluş) tanımına uyan kurum ve kuruluşlar ortak proje başvurusunda bulunabilirler.

– Proje önerisinde bir müşteri kuruluş, bir yürütücü kuruluş yer alır.

– Proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az doksan gün sonra olması kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir,

– Destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş (KOBİ sınıfına giren sermaye şirketi) tarafından karşılanır.

– Programa başvuruda bulunacak projelerin bütçesi en fazla 300.000 TL olabilir.

– Proje kapsamında desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, bursiyer giderleri, seyahat giderleri, alet-teçhizat-yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri ile hizmet alım giderleridir.

– Başta, proje ile ilgili olmayan giderler olmak üzere bazı giderler desteklenmemektedir. Desteklenmeyen giderlere örnek olarak; amortisman, depozito ve avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri, doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri, büro makineleri, büro mefruşatı, ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri, telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri, vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler, ofis, depo, stand kira giderleri, inşaat ve tesisat giderleri sayılabilir.

Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, 1505 kodlu yeni destek programı, TÜBİTAK-TEYDEB’ in mevcut 1501, 1507 ve 1509 kodlu destek programlarından mali ve teknik esaslar açısından oldukça farklı olup özel sektör kuruluşlarından KOBİ statüsüne haiz olanlar için yararlanılabilir bir destek mekanizmasıdır.

Recep Bıyık