Gemlik Muhasebe'ye Hoşgeldiniz.. Bugün 14 Haziran 2024 Cuma
Ana Sayfa Ana Kategori Diğer Makaleler Bireysel emeklilik stopaj kesintisini geri alabilirsiniz
Facebook'ta PaylaşBireysel emeklilik stopaj kesintisini geri alabilirsiniz

Bireysel emeklilik stopaj kesintisini geri alabilirsiniz

Ücretliler ve gelir vergisi mükellefleri Bireysel Emeklilik Sistemine yaptıkları ödemeleri gelir vergisi matrahından düşebiliyorlar. Ancak, emekli olmadan ödediklerini ve nemalarını geri alırlarsa, daha önce kesilmeyen gelir vergisi, ödeme anında kesilerek ödeniyor. Bu kişiler dava açarlarsa yapılan kesintileri alabilirler Sayın Ali Tezel, bir sigorta şirketine 08/01/2004’ten itibaren 7 yıldır yaklaşık 24 bin lira anapara yatırdım ve şirket bunu 7 yılda kâr payı ile birlikte 28.000 lira yaptı. Devlet bu anaparadan 4.300 TL %15 stopaj kesti. Elime sadece 24.371 lira geçti. Bu haksızlığı nasıl giderebiliriz?

Siz primleri öderken ödediğiniz prim kadar paranız gelir vergisinden muaf tutuldu. Şimdi, siz emekli olmadan ödediklerinizi ve nemalarını alma kararı alınca da Maliye daha önce almadığı gelir vergisini almış ve sizden 4.300 lira para tahsil etmiş.

DAVA AÇMANIZ GEREKİR
Konu daha önce de vergi mahkemelerinde ve bölge idare mahkemelerinde dava edilmiş ve sizin gibiler ödedikleri vergileri geri almışlardı. Sonunda konu, Maliye temyiz ettikten sonra Danıştay’ın dördüncü dairesinin önüne gelmişti. Danıştay 4’üncü Dairesi de 8 Nisan 2011 günü Resmi Gazete’de yayımlattığı aşağıdaki kararı ile Maliye’yi mahkûm etmiştir.
“Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığı’ndan:
İstemin Özeti: Sigorta şirketi ile davacı arasında yapılan hayat sigortası poliçesi kapsamında 3 yıl ödenen ve poliçenin sonlandırılması üzerine davacıya iade edilen tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılan gelir vergisi tevkifatının, ödenen prim tutarına isabet eden kısmının yasal faiziyle iadesi istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 30.1.2009 ve E:2007/782, K:2009/398 sayılı kararıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 15/a bendinde tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından on yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerin menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmış ise de; ödemelerden kastedilenin davacıya ödenen tutarın (anapara dahil) tamamı değil, elde edilen gelir olduğu, dolayısıyla menkul sermaye iradı kabul edilmesi ve tevkifatın bu miktar üzerinden yapılması gerektiği anlaşıldığından davacıya yapılan ödeme tutarı üzerinden kanunun 94’üncü maddesinin 15/a bendi uyarınca yapılan kesintide hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle yapılan tevkifatın davacının ödediği prim tutarına isabet eden kısmının iadesine, yasal faiz isteminin reddine karar vermiştir. Gelir İdaresi Başkanlığınca 18.9.2009’da Danıştay Başsavcılığına yapılan başvuru üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından bu kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51’inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenmiştir….
Danıştay ise kararında;
“193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun belirtilen maddesinin ilk fıkrasında menkul sermaye iradının tanımı yapılmış ve açıkça nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir. Buna göre davacının sigorta şirketine yaptığı ödemelerle elde ettiği gelir, menkul sermaye iradı sayılacağından, sigorta şirketince yapılan ödemelerin tamamı değil anapara dışında kalan kısmı menkul sermaye iradı niteliğindedir. Bu nedenle davacıya iade edilen toplam ödeme üzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılan tevkifatta hukuka uyarlık bulunmamaktadır” demiş ve sigortalının parayı geri alması sırasında Maliye tarafından kesilen gelir vergisinin yasal olmadığına karar vermiştir. Siz de konuyla ilgili dava ederseniz bu parayı dava yoluyla Maliye’den geri alabilirsiniz.

Hayat sigortalıları da alabilir
Şükrü Kızılot hocanın da dediği gibi, “sadece onların değil hayat sigortası ve benzeri sigorta kapsamında prim ödeyip birkaç yıl sonra ayrılanların da gözü aydın.”
Artık, Bireysel Emeklilikte 56 yaşından önce veya 10 yıl dolmadan sistemden ayrılıp,
yatırdığı anapara ve getirisini çekenlerin ana paralarından Danıştay kararıyla, Maliye vergi kesemeyecek.
Konuyla ilgili Danıştay kararından sonra artık, Maliye Bakanlığı, tebliğ yayınlayıp vergi almaya son vermelidir. Aldıklarını da iade etmelidir. Maliye’nin bu yolu seçeceğini zannetmiyorum. Bu durumda ise haksız yere fazla vergi kesilen onbinlerce bireysel emeklilik ve hayat sigortası sahibi,
1-İlgili vergi dairesine, bizzat veya taahhütlü postayla başvurup, “düzeltme” yolu ile verginin iadesini isteyecekler.
2-Vergi dairesi talebi kabul etmezse veya 60 gün içinde başvuruya yanıt vermezse, bu kere 60 gün içinde Maliye Bakanlığı’na başvurup, “şikayet yolu ile düzeltme” talebinde bulunmalılar
3- Bu talebin de reddi halinde veya 60 gün içinde yanıt verilmemesi halinde, Vergi Mahkemesi’nde dava açılarak fazla ödenen vergiler dava yoluyla geri alınabilir.
ALİ TEZEL / HABERTÜRK